Prodaja premičnega premoženja - KOSILNICA oz. namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji prem.

admin, 21.09.2020 - 15:05

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, štev. 12/2018) Svet Krajevne skupnosti Pragersko – Gaj objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnine in sicer za kosilnico Husqvarna rider R 422TSAWD.

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnine je dosegljiva na naslovu: http://www.kspragersko-gaj.si/documents/NAMERO%20o%20prodaji%20premičnega%20premoženja.pdf

ORAZEC katerega pošljete na naslov KS Pragersko - Gaj, Kolodvorska ulica 3, 2331 Pragersko ali po elektronski pošti ks.pragersko@triera.net je dosegljiv na naslovu: http://www.kspragersko-gaj.si/documents/prodaja%20premičnega%20premoženja%20kosilnica%20-%20obrazec%20za%20ponudbo1.pdf