Rekonstrukcija postaje Pragersko

admin, 25.03.2014 - 12:23

Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko

 
Vlada RS je na 45. redni seji, dne 13.2.2014, sprejela Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko. Uredba stopi v veljavo osemindvajseti dan po objavi v Uradnem listu.
 
Z državnim prostorskim načrtom se načrtuje rekonstrukcija obstoječe postaje Pragersko z dograditvijo peronov in štirih dodatnih tirov, ki se navežejo na obstoječo progo na severni strani ca v km 573+831, na južni strani ca v 574+500 in na vzhodni strani v km 1+745, na mestu, kjer se zaključuje območje že sprejetega državnega prostorskega načrta za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš.
 
Na zahodnem delu območja postaje predstavlja ozko grlo tudi nivojski prehod lokalne ceste (Ptujska cesta), zato je poleg preureditve postaje na predlog Občine Slovenska Bistrica, v pripravo državnega prostorskega načrta vključena tudi ureditev izvennivojskega križanja lokalne ceste (Ptujska cesta) z železniško progo Pragersko–Ormož, vključno s potrebnimi preureditvami obstoječih (dostopnih) cest ter ureditev, izvennivojskega križanja na poljski poti.
 
Postaja Pragersko leži na V. vseevropskem koridorju, ki poteka od Benetk–Trsta–Kopra–Ljubljane–državne meje Slovenija/Madžarska–Budimpešta–državna meja Madžarska/Ukrajina – Kijev. Leži pa tudi na X. vseevropskem koridorju, ki poteka od Salzburga–Jesenic–Ljubljane–Dobove–Zagreba–Beograda–Skopja do Soluna, z vejo Gradec–Maribor–Zidani Most. Tako pomeni železniška postaja Pragersko železniško vozlišče V. in X. koridorja, ki se ohranja na istem mestu, prav tako se v največji možni meri ohranjajo obstoječe ureditve.  
 
Postaja Pragersko predstavlja prometno vozlišče, namenjeno za tovorni in potniški promet v notranjem in mednarodnem prometu. Obstoječa postaja Pragersko je zastarela in potrebuje posodobitev. Postaja Pragersko obsega poleg samega postajnega poslopja in peronov tudi tirne naprave (prevozni tiri, tiri za odpravo in sestavo vlakov, tiri za zbiranje tovora, tiri za deponiranje vagonov itn). Peroni pred postajnim poslopjem so nivojski in nepokriti ter med seboj povezani z nivojskimi prehodi. 
 
Posodobitev postaje je potrebna tudi zaradi zagotavljanja ustreznega priključevanja na načrtovano modernizacijo železniške proge Pragersko–Ormož–Hodoš. 
 
Državni prostorski načrt je osnova za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in pravna podlaga za odkup zemljišč oziroma pridobitev služnosti. Gradnja načrtovanih objektov se lahko začne po izvedenih odkupih oz. urejenih služnostih in pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Stališče do pripomb javne obravnave DPN najdete na spodnjam naslovu:

http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/stalisca_pragersko.pdf 

Več o projektu: http://www.dpa.mzip.gov.si/?izbira=dpa&opt=vsidpa&dpa=176&y=700