OBVESTILO o poteku javne razgrnitve

admin, 05.03.2015 - 10:22

OBVESTILO o poteku javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem

O B V E S T I L O


Občina Slovenska Bistrica, oddelek za okolje in prostor obvešča, da bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem in sicer v času od 16.03.2015 do vključno 30.03.2015.

Prostorski akt se nanaša na natančnejšo določitev pogojev za umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov (garaže, vrtne lope, drvarnice, zimski vrtovi ipd.) in določitev odmikov objektov na parcelah 1004/7, 1004/10, 1004/11, 979/44, 979/50, 979/51, 979/52, 979/53, 979/61, 979/63, 979/54, 979/49, 979/48, 979/47, 979/46, 979/30, 979/31, 979/34, 979/33, 979/32, 979/35, 979/36, 979/37, 979/39, 979/40, 979/29, 979/28, 979/27, 979/60, 979/25, 979/24, 979/23, 979/43, 979/20, 979/21, 979/59 ter deli parc. št. 1004/14, 1004/13 in 1004/6 vse, k.o. Sp. Polskava.


Dokument bo razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10 in v prostorih krajevne skupnosti Pragersko-Gaj. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka je možen v času uradnih ur občinske uprave in krajevne skupnosti.

Javna obravnava dokumenta bo 26.03.2015, ob 18. uri, v prostorih Kulturnega doma Pragersko, Ptujska cesta 32, Pragersko.

V času javne razgrnitve lahko poda zainteresirana javnost pripombe in predloge na razgrnjen predlog v knjigo pripomb na razgrnitvenima mestoma, na elektronski naslov: obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si ali ustno na zapisnik v času poteka javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 15.uri ne glede na način dostave.