Javna razgrnitev študije okoljskega poročila Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod

admin, 08.03.2015 - 10:19

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, v skladu z določbami Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80110, 106/10- popr. ln 57112), skupaj s pobudnikom priprave državnega prostorskega načrta, Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za energijo, pripravilo študijo variant s predlogom najustreznejše variante za prenosni plinovod M9 Kidričevo- Vodice in okoljskega poročila.

Prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice je umeščen v prostor v treh variantah, katere je mogoče prevezati in združevati. Na območju Občine Slovenska Bistrica poteka varianta 2, s pod variantami 2a, 2b in 2c.

Javna razgrnitev študije variant predmetnega državnega prostorskega načrta bo potekala od 9. 3. 2015 do 9. 4. 2015:
- na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana,
- na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor na naslovu:
http://www.mop.gov.si/…/drz…/javne_razgrnitve_in_seznanitve/
- na sedežu Občine Slovenska Bistrica.

Javna obravnava študije variant državnega prostorskega načrta bo 18. 3. 2015, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica, za občine Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 9. 4. 2015, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:
- pisno na mestih javne razgrnitve (na Občini Slovenska Bistrica - na obrazcu za pripombe),
- po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, dunajska cesta 47, Ljubljana, s pripisom »DPN Kidričevo-Vodice«,
- elektronsko na naslov: gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN Kidričevo-Vodice«.

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor oziroma je dostopen na naslovu (http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/Obrazec_za_pripombe_%C5%A0V.pdf).