Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulture v letu 2016

admin, 20.04.2016 - 08:42

Občina Slovenska Bistrica na osnovi Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na področju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 98/05, 37/07 in 2/08) ter Programa ljubiteljske kulture občine Slovenska Bistrica za leto 2016, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURE IZ PRORAČUNA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA V LETU 2016

1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulture na področju občine Slovenska Bistrica v naslednjem obsegu:
- sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in njihovih zvez, v višini 75.970,00 EUR,
- sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture, v višini 15.420,00 EUR,
- sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti, v višini 14.000,00 EUR.

2. POGOJI SOFINANCIRANJA
Za sofinanciranje ljubiteljske kulture lahko kandidirajo naslednji nosilci in izvajalci kulturne dejavnosti:
- kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki so registrirani v skladu z določili Zakona o društvih,
- skladi in agencije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.

Izvajalci morajo za kandidaturo za sofinanciranje ljubiteljske kulture izpolnjevati še naslednje pogoje:
- imajo sedež oz. organizacijsko enoto v občini Slovenska Bistrica,
- imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture,
- delujejo najmanj eno leto.

Izvajalci programov ljubiteljske kulture, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2016 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna občine Slovenska Bistrica.

3. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami.

Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska  ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica.

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – KULTURA 2016«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.

Prijave morajo biti predložene sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica najkasneje do 17. maja 2016 do 14.30 ure. Po tem roku prejete prijave se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo.

4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE KANDIDATOV
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in zahtevanimi prilogami.

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo, v času od  15. 4. 2016 do 17. 5. 2016 na spletni strani Občine Slovenska Bistrica www.slovenska-bistrica.si, oziroma v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica. Razpisno dokumentacijo lahko zahtevate tudi po elektronski pošti na naslov: obcina@slov-bistrica.si

Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslovu: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, Simona Zavec, tel. 02 843 28 20, 02 843 28 37, faks 02 843 28 50.

5. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV
Do najkasneje 17. 6. 2016 bo na sedežu Zveze kulturnih društev Slovenska Bistrica in Zveze Svobod Slovenska Bistrica objavljen predlog razdelitve proračunskih sredstev. Prav tako bodo predlog razdelitve proračunskih sredstev dobili vsi kandidati, ki lahko v roku 8 dni vložijo pripombe na podani predlog. Utemeljene pripombe se upoštevajo pri končni razdelitvi proračunskih sredstev za ljubiteljsko kulturo občine Slovenska Bistrica, ki jo s sklepom sprejme župan. S posameznimi upravičenci se sklenejo ustrezne pogodbe.

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti

 

Razpisna dokumentacija KULTURA 2016: http://www.slovenska-bistrica.si/files/other/tenders/123/22408Razpisna%20dokumentacija%20%20KULTURA%202016.doc