Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Slovenska Bistrica za leto 2016

admin, 05.06.2016 - 20:39

Občina Slovenska Bistrica na podlagi  Odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2016 ( Ur. list RS, št. 15/16), Pravilnika o sofinanciranju  letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica ( Ur. list RS, št. 29/16) in  Letnega programom športa občine Slovenska Bistrica za leto 2016, objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA  ZA LETO 2016

 

1. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov v občini Slovenska Bistrica z naslednjimi vsebinami in v obsegu:

 

PODROČJA ŠPORTA

EUR

ŠPORTNI PROGRAMI

1.1.Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

1.2.Športna vzgoja otrok  s posebnimi potrebami

1.3.Športna vzgoja otrok  in mladine usmerjenih v kakovostni  in

      vrhunski šport

1.4.Kakovostni šport

1.5.Vrhunski šport

1.6. Šport invalidov

1.7.Športna rekreacija

1.8.Šport starejših        

 

1.725,00

1.000,00

90.000,00

 

30.000,00

17.700,00

1.800,00

9.500,00

700,00

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

2.1.Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

 

1.200,00

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

3.1.Delovanje športnih društev

3.2.Delovanje športne zveze

 

17.000,00

22.200,00

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

 

1.000,00

 

2. POGOJI SOFINANCIRANJA

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci  športne dejavnosti, ki izpolnjujejo  naslednje pogoje:

so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno leto ( od datuma objave razpisa) imajo za prijavljene dejavnosti v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programa, izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur ( po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih  drugače opredeljen.

Kot kandidati za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko  ob izpolnjevanju zgoraj navedenih  pogojev, nastopajo  naslednji izvajalci  športnih programov:

športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini, zavodi in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, zavodi iz področja vzgoje in izobraževanja

Športna društva in športna zveza imajo pod enakimi  pogoji  prednost pri izvajanju  športnih programov.

Izvajalci športnih programov, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne  prijavijo ali pa se ne prijavijo  skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2016 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna Občine.

Društva morajo  pri prijavi upoštevati 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 45/10 in naslednje spremembe in dopolnitve; v nadaljevanju ZintPK).

Stališče v zvezi z uporabo 35. člena  ZintPK je na svoji   seji dne 03.02.2011, sprejela Komisija za preprečevanje Korupcije in je sestavni del razpisne dokumentacije.

Posamezni izvajalci športnih  programov lahko  s svojimi programi za proračunska sredstva Občine, po posameznih vsebinah, navedenih v točki I. , kandidirajo na razpisu le enkrat.

 

3. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Kandidati vlogo pošljejo  s priporočeno pošto   na naslov : OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali vlogo oddajo osebno v sprejemno pisarno Občine Slovenska Bistrica  ( Kolodvorska ulica 10,  prva stavba , pritličje - desno).

Vloga se odda v zaprti kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti viden napis »  NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS LPŠ 2016«, na hrbtni strani pa naslov kandidata  na razpisu.

Rok za oddajo vlog : PETEK  17.06.2016

 

4. VSEBINA PRIJAVE

Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in zahtevanimi prilogami.

Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Kandidat izpolni glede na vsebino programa ustrezen obrazec za vsak posamezen program in za vsako posamezno skupino.

Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne bo upoštevalo.

Razpisna dokumentacija  je na voljo:

 - na uradni spletni strani občine   www.slovenska-bistrica.si

- v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,

- na sedežu Zavoda za šport Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 35, Slovenska  Bistrica

- na sedežu  Občinske športne zveze, Partizanska ulica 35,  Slovenska Bistrica.

 

5. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne  informacije lahko kandidati pridobijo na naslednjih naslovih:

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, Irena Jereb, tel.št.:  02/843 28 41, 02/843 28 20, e-mail: jereb@slov-bistrica.si

JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ulica 35, 2310 Slovenska Bistrica, Marjan Štimec, tel.št.: 02/80-50-680, e-mail: zzssb@siol.net.

Kandidatom priporočamo, da se za osebne konzultacije predhodno najavijo po telefonu.

 

6. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV

Strokovna komisija  bo po preteku razpisnega roka, dne 21.06.02016  odprla  prispele vloge in ugotovila  njihovo popolnost.

Vlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo  formalno nepopolno vlogo, lahko le-to dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega poziva k dopolnitvi.

Prepozne in formalno nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ni pravočasno dopolnil se s sklepom zavržejo.

Strokovna komisija na podlagi meril in kriterijev tega pravilnika oceni pravočasne in formalno popolne vloge za sofinanciranje programov športa in po ocenjevanju  vlog sestavi predlog razdelitve sredstev.

Predlog razdelitve sredstev, strokovna komisija objavi na sedežu Občinske športne zveze in na Zavodu za šport Slovenska Bistrica.

 

Vlagatelji lahko v roku 8 dni od objave poročila podajo  pripombe na  podan predlog.

O podanih pripombah odloča strokovna komisija v roku 15 dni od roka za oddajo pripomb.

Izbrane izvajalce o višini  namensko dodeljenih proračunskih sredstev obvesti občinska uprava z odločbo.

Zoper odločbo je v roku 15 dni po prejemu  možno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan. Zoper županovo odločbo ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.

Rezultati javnega razpisa  se po zaključku postopka objavijo na spletni strani občine.

 

Razpisna dokumentacija LPŠ - 2016 je dosegljiva na naslovu: http://www.slovenska-bistrica.si/files/other/tenders/123/25286Razpisna%20dokumentacija%20LP%C5%A0%20%20-%202016.doc